Herinrichting Oenenburgweg

dav

Op maandag 15 april 2019 is er gestart met de herinrichting van de Oenenburgweg (noordelijk gedeelte, gedeelte tussen de Oenenburgweg en de Elburgerweg). Als eerste worden de het kabels en leidingen op het kruispunt Oosteinderweg-Oenenburgweg vervangen en omgeleid. Vanaf medio mei 2019 wordt de Oenenburgweg gefaseerd heringericht. De verwachting is dat eind september 2019 het project afgerond kan worden.

Tijdens dit project gaat de gemeente als pilot communiceren via WhatsApp. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden informeren zij u over de voortgang en zaken waar u rekening mee dient te houden. Dat doen ze, snel en laagdrempelig, via WhatsApp.

Wat gaan we doen?

De herinrichting van de Oenenburgweg, tussen de Oosteinderweg en rotonde Elburgerweg omvat diverse werkzaamheden die uiteindelijk bij zullen dragen aan een verbetering van de (verkeers)veiligheid en uitstraling van het gebied. Bij de uitwerking van de plannen heeft de gemeente, daar waar mogelijk, de wensen en opmerkingen van de gehouden inloopdagen meegenomen.

Verhardingen

De rijbaan wordt versmalt en uitgevoerd in geluidreducerende betonstraatstenen. Het parkeren van voertuigen wordt door de versmalling gescheiden van de rijbaan omdat de parkeervakken op gelijk niveau liggen als het trottoir (aan de oostzijde). De parkeervakken aan de westzijde blijven ongewijzigd. Op een aantal plekken worden extra parkeerplaatsen gerealiseerd. De rotonde Elburgerweg valt buiten de herinrichting van dit werk. De aanpassing van de rotonde is (mede) afhankelijk van de ontwikkelingen van de wijk Molenbeek.

Riolering

Gelijktijdig met de herinrichting van de weg, wordt de riolering ook aangepakt. Er wordt een nieuw regenwaterriool aangebracht. Hierop worden de kolken van de straten op aangesloten. De gemeente Nunspeet probeert ook zoveel mogelijk regenwater van dakoppervlakken van de woningen aan te sluiten op het regenwaterriool.

Verkeer

Na de herinrichting valt het hele gebied binnen de 30km/uur zone. Verkeer van rechts heeft voorrang en fietsers delen dezelfde rijbaan als andere bestuurders. Ter hoogte van de Ds. C. de Ridderschool wordt een zebrapad aangebracht.

Bomen

Afgelopen jaar zijn er een aantal bomen langs de Oenenburgweg, vooral aan de oostzijde, verwijderd. Op een andere plek komen een aantal nieuwe bomen. Ook komt er ander groen langs de weg

Bereikbaarheid, fasering en parkeren

Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om het doorgaande verkeer om te leiden. De werkzaamheden zullen in fases worden uitgevoerd, zodat de woningen zoveel mogelijk bereikbaar blijven. De lijnbussen zullen, net als tijdens de herinrichting van het zuidelijk deel van de Oenenburgweg, een alternatieve route rijden. Op het grasveld achter de bushalte aan de Oenenburgweg wordt een tijdelijke parkeerplaats aangelegd.

Planning

Op maandag 15 april 2019 wordt er gestart met het vervangen/ omleiding van kabels en leidingen op het kruispunt Oosteinderweg-Oenenburgweg. Vanaf medio mei wordt de Oenenburgweg gefaseerd heringericht. De verwachting is dat eind september 2019 het project afgerond kan worden.

Meer informatie

Voor algemene vragen over het werk kunt u contact opnemen met de heer H.W. Prins van de gemeente Nunspeet via telefoonnummer (0341) 25 99 11.