Integraal Kindcentrum Nunspeet

Foto: Pixabay

Bij schrijven van 17 oktober jl. heeft het bestuur van CNS de ouders van  de basisscholen De Morgenster en de Petraschool geïnformeerd over de uitkomsten van de gehouden ouderraadpleging over de deelname van beide scholen in het integraal kindcentrum (IKC) Oost te Nunspeet.

In het door de raad vastgestelde Strategisch Huisvestingsplan (SHP) is de vernieuwing van de beide basisscholen als een van de eerste projecten opgenomen. Alle schoolbesturen hebben ingestemd met het vastgestelde SHP. Het is het voornemen om een IKC te realiseren waarin naast deze beide basisscholen ook de SBO De Arend, SO De Wingerd en de kinderopvang van SKN en SPCP zullen deelnemen. Omdat zowel De Morgenster als de Petraschool een vergelijkbaar onderwijsconcept kennen, heeft CNS onderzoek gedaan naar de  mogelijkheden van fusie van beide basisscholen. Op basis van het onderzoek en rekening houdend met de wensen van de ouders heeft CNS besloten dat beide basisscholen hun zelfstandigheid behouden in het IKC Oost.

In de vergadering van de commissie Maatschappij en Middelen van 7 november jl. is verzocht om de brieven van CNS ter bespreking te agenderen in de commissievergadering van december a.s.. Aanleiding hiervoor zijn signalen dat ouders te kennen hebben gegeven niet mee te zullen gaan naar het IKC Oost en hun kinderen naar andere basisscholen zullen sturen.