Nunspeet sluit 2019 financieel positief af

Foto: RTV Nunspeet

De gemeente Nunspeet heeft de jaarrekening 2019 opgemaakt. Onder de streep blijft er een positief saldo over van 3,5 miljoen euro, waarbij de verliezen uit de eerste en tweede hoofdlijnenrapportages reeds in mindering zijn gebracht. De raad heeft in februari 2020 al besloten dat 1,7 miljoen euro wordt gebruikt voor het uitvoeren van bestaande werken die in 2019 nog niet (geheel) zijn afgerond.

De florerende economie in 2019 zorgde voor meer werkgelegenheid, waardoor meer inwoners een baan hadden. Dat leverde in 2019 een voordeel op van 0,3 miljoen euro bij het uitvoeren van bijstandsregelingen. Wel nemen de kosten voor hulp en ondersteuning vanuit de Jeugdzorg toe. Bij de jaarrekening geeft dit een nadeel van 1,3 miljoen euro, maar daar staat tegenover een voordeel van 0,7 miljoen euro voor de Wmo en Participatiewet.

Doordat de economie in 2019 op volle toeren draaide, is veel bouwgrond verkocht. De tussentijdse winstneming heeft tot een positief resultaat van 1,6 miljoen op de grondexploitatie De Kolk geleid.

De overige grote verklaringen zijn: lagere lasten door veranderde regels ten aanzien van de afschrijvingsmethodiek, latere uitvoering/in gebruik name project (nieuwbouw) sportpark De Wiltsangh en onderwijshuisvesting en verder de hogere toeristenbelasting en algemene uitkering Gemeentefonds vanuit het Rijk.

Bestemming positief resultaat

Naast de gecorrigeerde overheveling van budgetten naar 2020 wordt voorgesteld 1,6 miljoen euro toe te voegen aan de reserve grondexploitatie. 0,4 miljoen euro wordt toegevoegd aan de reserve ‘Sportpark De Wiltsangh’ en enkele bedragen aan bestemmingsreserves. Het restant saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Wethouder Leen van der Maas is zeer content met het positieve resultaat. “Ondanks de forse uitdagingen in met name de jeugdzorg toch het jaar positief afsluiten, is verblijdend. Maar ik wil er direct aan toevoegen dat een deel van het resultaat eenmalig is. We hopen dat de genomen maatregelen voor de Jeugdzorg snel effect krijgen”, aldus wethouder Van der Maas.

Op 4 juni a.s. buigt de raadscommissie Maatschappij en Middelen zich over de Jaarstukken 2019.