Uitwerkingsplan Fase 3 Molenbeek opgesteld

Voor Molenbeek fase 3 is een ontwerpuitwerkingsplan opgesteld. In het uitwerkingsplan is de in het geldende bestemmingsplan opgenomen globale bestemming nader uitgewerkt. Het uitwerkingsplan voorziet in de bouw van 79 woningen. Het in het gebied gelegen groothandelsbedrijf in bouwmaterialen wordt ingepast. Dit na langdurig onderhandelen zich elders te vestigen zonder bevredigend resultaat.

Tussen het groothandelsbedrijf en de rotonde Elburgerweg-Koningsspil is ruimte voor een perceel met een kantoorbestemming, in omvang en uitstraling passend bij die plek. Om het groothandelsbedrijf en het kantoorperceel een passende bestemming te geven, zaI voor die percelen een nieuw bestemmingsplan moeten worden vastgesteld. Dit bestemmingsplan wordt in de komende weken opgesteld en zaI in procedure kunnen worden gebracht op het moment datduidelijk is dat het nu voorliggende uitwerkingsplan voor Molenbeek fase 3 in werking zaI treden. Gemeente en Beekhuizen-Hoekerd zullen binnenkort een overeenkomst sluiten waarin hetgeenhierv66r is beschreven, zaI worden vastgelegd.

Het woningbouwprogramma van in totaal 79 woningen ziet er als volgt uit:15 vrijstaande woningen (koop), 16 twee-onder-een-kapwoningen (koop),  20 middeldure hoekwoningen (koop), al dan niet met garage,  10 middeldure tussenwoningen (koop), 8 goedkope woningen (koop), 10 middeldure huurwoningen (huur, boven liberalisatiegrens).