Uitkomst onderzoek stichting mesdagfonds wat betreft stikstof problematiek

Al maanden rommelt het onafgebroken over feiten en meningen in het stikstofdossier. In de pers en politiek wordt steeds de grafiek die door de Commissie Remkes in oktober 2019 gepresenteerd is aangehaald. Daar uit zou blijken dat 46% van alle stikstof neerslag in natuurgebieden afkomstig is van landbouwactiviteiten.

Vanuit de landbouw zijn er grote twijfels over de juistheid van deze gegevens. Omdat de stikstofneerslag (de zogenaamde depositie) niet gemeten wordt in Nederland maar berekend door het RIVM is er wantrouwen ontstaan ten opzichte van de gebruikte data en modelberekeningen. Het is al sinds november vorig jaar duidelijk en ook bevestigd door het RIVM dat het berekenen van de depositie op lokaal niveau niet nauwkeurig kan met de modellen die nu gebruikt worden. Afwijkingen van 30 tot 100 procent depositie zijn standaard. Toen dit bekend werd heeft een grote groep boeren geprotesteerd voor de deuren van het RIVM om duidelijkheid te krijgen over de gebruikte cijfers.

De grote afwijkingen en constante discussies over het aandeel van de verschillende sectoren heeft ertoe geleid dat de Stichting Stikstofclaim in samenwerking met het Mesdag Zuivelfondsfonds via de rechter heeft afgedwongen dat ze inzage zou krijgen in de datasets en modellen van het RIVM waarmee stikstofdepositie berekend wordt. Op basis van deze gegevens bereid de regering momenteel ingrijpende maatregelen voor die vele boeren ofwel enorm op kosten zullen jagen of op termijn het rendabel ondernemen onmogelijk maken. Eerste resultaten lieten in januari al zien dat de voorgestelde opkoopregelingen zeer weinig positief effect zullen sorteren op de natura 2000 gebieden, terwijl het wel erg duur is en diep ingrijpt in de leefbaarheid en sociale omgeving in het buitengebied.

Afgelopen donderdag 20 februari heeft het MesdagZuivelfonds een grootschalige presentatie gegeven om haar kijk op de beschikbare data omtrent stikstof weer te geven. In deze presentatie is duidelijk naar voren gekomen dat er vele bronnen zijn van stikstofuitstoot die ook een grote invloed hebben op de stikstofneerslag op de natuur. Het blijkt dat de keuze van uitgangspunten in de berekeningen erg veel invloed heeft op de uitkomsten. Daardoor komt dit onderzoek uit op een bijdrage van 25,1%  van de totale stikstofneerslag in natuurgebieden vanuit de landbouw, en blijkt vooral verkeer en veel groter aandeel in het geheel te hebben.

Ook op andere onderdelen van het beleid, zoals uitkoop of voorgestelde verplaatsingen van veebedrijven blijken weinig tot geen nut te hebben. Bovendien zijn er een groot aantal gebieden waarvan de kritische depositiewaarde zo laag is vast gesteld dat zelfs bij het compleet stilleggen van de Nederlandse samenleving en het verhuizen van alle Nederlanders naar het buitenland er nog steeds te veel stikstof neer zal slaan op deze gebieden.

Met bovenstaande kennis kun je geen beleid maken op de informatie die tot op heden gebruikt werd. Wij zijn van mening dat het onderzoek dat door het Mesdagfonds gepresenteerd wordt ook onderdeel moet zijn van de afweging bij het opstellen van nieuwe regelgeving om meer balans in het debat te krijgen. Wie uiteindelijk precies gelijk heeft zal in de toekomst blijken, maar dat het voorgestelde diagram zoals door de commissie Remkes afgegeven niet klopt is inmiddels wel duidelijk.

De samenleving en de landbouw hebben recht op een eerlijk debat, en mogen niet het slachtoffer worden van een vooringenomenheid die er nu vanaf druipt. Daar blijven wij voor strijden. Voor uw en onze toekomst, en mocht blijken dat er te weinig rekening gehouden wordt met andere inzichten dan zullen we zeker weer van ons laten horen!

 

Verslag van:

Albert Nagelhoud melkveehouder in ‘t Harde
Bestuurder van de actiegroep Nunspeet en omstreken.