Herinrichting BMX-baan de Volharding

Foto: Pixabay

FCC de Volharding heeft aangegeven dat het huidige parcours van de bmx-baan op de Sportlaan 2 in Nunspeet niet meer voldoet aan de eisen die gesteld worden door de bond (KNWU). Gelet hierop wil de vereniging de baan herinrichten en een nieuw startgebouw/startheuvel realiseren.

Het gebouw krijgt een geïntegreerde berging en de startplek bovenin wordt overkapt. Hierdoor wordt deze gebouwde voorziening hoger dan wat in het bestemmingsplan als maximale hoogte wordt toegestaan. Ruimtelijk zal de nieuwe plek en hoogte nagenoeg geen verstoring veroorzaken voor de omgeving. De afstanden ten opzichte van andere gebruikers is groot.

Stedenbouwkundig gezien zijn er geen bezwaren tegen de nieuwe plek en de nieuwe hoogte. Er wordt voldoende rekening gehouden met de omliggende omgeving. Het college zal medewerking verlenen aan het bouwplan door in te stemmen met het starten van de procedure voor de uitgebreide omgevingsvergunning (projectafwijkingsbesluit) ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3O van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) mits het verzoek is voorzien van een ruimtelijke onderbouwing en vooraf van de raad een verklaring van geen bedenkingen is ontvangen. De aanvraag is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing.