Vervolg stappen ondertunneling

Foto: VVD Nunspeet

Het Ministerie van I en W en de provincie hebben aan hun gezamenlijke bijdrage aan het opheffen van de overweg Elspeterweg – bestaand uit een vaste, niet-risicodragende financiële en kosteneffectieve LVO-bijdrage – de eis gesteld dat de gemeente voor 1 juli respectievelijk 1 juni 2020 besluit tot realisatie over te gaan. De gemeente Nunspeet dient hierbij zelf risicodragend opdrachtgever te zijn voor zowel de planstudie als ook voor de realisatie.

De gemeente dient de studie (waarvan de bijbehorende raming een variatiecoëfficiënt heeft van maximaal 15%) op genoemde datum te hebben afgerond. De Minister en Provincie zijn bereid een bestuursovereenkomst te sluiten met de gemeente Nunspeet als aan deze voorwaarden kan worden voldaan. De raad dient besluiten te nemen over meerdere voorstellen:

– De raad wordt voorgesteld  om over gaan tot realisatie van de onderdoorgangen overeenkomstig bijgevoegde uitwerkingsplan met bijbehorende kostenramingen. Een en ander overeenkomstig de eisen die de van de Minister van I en W heeft verbonden aan het intakebesluit (raming met variatiecoëfficiënt van 15%).

– De raad wordt voorgesteld om het voor het totale project een aanvullend krediet van 19,25 miljoen euro beschikbaar te stellen om te komen tot de aanleg van twee gescheiden onderdoorgangen en het inrichten van het stationsgebied, waarbij de overweg aan de Elspeterweg in zijn geheel wordt opgeheven. De benodigde dekking geschiedt door structurele dekkingsmiddelen zoals voorgesteld in het financiële deel van de oplegnotitie.

– De raad voorstellen dat de in de kostenramingen genoemde bedragen op basis van prijspeil 1-1-2020, met uitzondering van inflatiecorrecties en indexeringen, voor zowel de gemeente als ProRail taakstellend zijn. Tevens De gemeente Nunspeet te laten fungeren als opdrachtgever voor de verdere planstudie en realisatie.

– Krediet beschikbaar stellen voor de volgende fase in het project voor opstellen bestemmingsplan, met bijbehorende onderzoeken, aanbestedingsdossier, advieskosten en ambtelijke uren projectleider ad € 500.000,–

– Op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b en g WOB vanwege financieel en economisch belang van de gemeente Nunspeet geheimhouding op te leggen aan raads- en commissieleden aangaande de bij het realisatiebesluit gevoegde vertrouwelijke documenten.